Twoje zapytania: 0

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady korzystania z oferty Serwisu WELDPLAST CENTER Mariusz Kożuchowski a w szczególności:
1. Miejsce naprawy
2. Odpowiedzialność Serwisu za dostarczone urządzenia elektroniczne, zabezpieczenie oraz transport dostarczonych urządzeń elektronicznych z powrotem do Klienta.
3. Warunki i zasady świadczenia usług Naprawy.
4. Warunki i zasady udzielanej gwarancji.
5. Warunki i zasady realizacji reklamacji.
6. Forma i metoda płatności za naprawę.

1. Miejsce naprawy
1.1 Naprawy są wykonywane w siedzibie WELDPLAST CENTER MARIUSZ KOŻUCHOWSKI ul. Polna 6, 05-530 Góra Kalwaria.
1.2 Dostarczenie urządzenia do Serwisu odbywa się na koszt Klienta, wysyłkowo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub dowolnej firmy kurierskiej. Serwis WELDPLAST CENTER współpracuje z firmą kurierską UPS, DHL, co ułatwia zamówienie kuriera podczas składania zamówienia Naprawy. Skorzystanie z usług wymienionych firm kurierskich przez Klienta jest całkowicie dobrowolne. Serwis nie odpowiada za jakość usług tychże firm kurierskich.

2. Odpowiedzialność Serwisu za dostarczone urządzenia elektroniczne, zabezpieczenie oraz transport dostarczonych urządzeń elektronicznych z powrotem do Klienta
2.1 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie urządzenia wysłanego przez Klienta. Odpowiedzialność za dostarczenie urządzenia spoczywa na Kliencie, którego obowiązkiem jest odpowiednie jego zabezpieczenie na czas transportu, oraz na firmie transportowej, której Klient powierzył doręczenie przesyłki. W razie widocznego uszkodzenia przesyłki, Serwis sporządzi odpowiedni protokół w obecności kuriera doręczającego paczkę. Jeżeli uszkodzenie zostanie wykryte dopiero po otwarciu przesyłki, Serwis natychmiast poinformuje o tym fakcie Klienta.
2.2 Serwis zapewnia odpowiednie zabezpieczenie urządzenia na czas transportu oraz ubezpiecza przesyłkę do kwoty wartości urządzenia. W razie widocznego uszkodzenia przesyłki, Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół w obecności osoby doręczającej paczkę. Jeżeli uszkodzenie zostanie wykryte dopiero po otwarciu przesyłki, Klient powinien natychmiast poinformować o tym fakcie Serwis.
2.3 Koszt dostarczenia urządzenia do Serwisu oraz z powrotem do Klienta ponosi Klient, chyba że ustalono inaczej.

3. Warunki i zasady świadczenia usług Naprawy.
3.1 Serwis realizuje naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne.
3.2 Przed przystąpieniem do naprawy przez Serwis , Klient zostanie poinformowany o wysokości kosztów naprawy. Klient ma prawo do odstąpienia od naprawy . W razie odstąpienia od naprawy Serwis odeśle urządzenie na koszt Klienta zgodnie z pkt 2.2 i 2.3
3.3 Naprawa odbywa się w czasie koniecznym do wykonania usługi, o którym Serwis poinformuje Klienta. Czas naprawy może zostać wydłużony, w przypadku konieczności oczekiwania przez Serwis, na części zamienne niezbędne do wykonania usługi.
3.4 Czas Naprawy podany przez Serwis jest czasem przewidywanym. Serwis nie odpowiada za niedotrzymanie przewidywanego terminu, z przyczyn niezależnych od Serwisu.
3.5 Serwis nie ma obowiązku zwracania uszkodzonych elementów, wymontowanych z urządzenia podczas Naprawy oraz ich przechowywania. Klient zobowiązany jest do wyraźnego wezwania Serwisu do zwrotu elementów uszkodzonych podczas składania zlecenia oraz zabrania ich przy odbiorze urządzenia. Elementy uszkodzone, niezabrane przez Klienta, będą utylizowane lub podawane recyklingowi.

4. Warunki i zasady udzielanej gwarancji
4.1 Serwis WELDPLAST CENTER udziela 6-miesięcznej gwarancji wykonaną usługę i obejmuje wymienione podczas naprawy części elektroniczne i elektryczno-mechaniczne . Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty osobistego odbioru urządzenia przez Klienta lub od jego doręczenia Klientowi. Gwarancji nie podlegają części eksploatacyjne ulegające naturalnemu zużyciu (szczotki węglowe, gumy silikonowe, rury mikowe, przewody zasilające) oraz ceramiczne elementy grzejne.
4.2 Serwis zabezpiecza urządzenie plomba gwarancyjną przed ingerencją osób trzecich. Ingerencja osób trzecich wewnątrz urządzenia jest równoznaczna z rezygnacją z gwarancji udzielanej przez Serwis. Uszkodzona plomba gwarancyjna jest równoznaczna z ingerencją osób trzecich wewnątrz urządzenia.
4.3 W razie wystąpienia wad, Klient zobowiązany jest dokonać ich zgłoszenia na piśmie oraz dostarczyć na swój koszt urządzenie do Serwisu – w terminie 3 dni od dnia ich wykrycia.

5. Warunki i zasady realizacji Reklamacji
5.1 W przypadku wykrycia wad i usterek po wykonaniu Naprawy, Klient zobowiązany jest dokonać ich zgłoszenia oraz dostarczyć na swój koszt urządzenie do Serwisu.
5.2 Reklamacje należy kierować na adres weldplastcenter@ gmail.com lub na adres siedziby firmy WELDPLAST CENTER
5.3 Podstawą realizacji Reklamacji jest dowód wykonania usługi – faktura (może być sam numer faktury VAT).
5.4 Serwis rozpozna Reklamację w terminie 14 dni.

6. Forma i metody płatności za naprawę
1. W przypadku wystąpienia roszczeń do firm Ubezpieczeniowych przez Klienta , na życzenie Klienta, Serwis może wykonać pisemną ekspertyzę urządzenia, której koszt wynosi 500,00 złotych. Opłata pobierana jest z góry. Klient nie może zrezygnować ze zlecenia sporządzenia ekspertyzy.
2. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną Naprawę.
3. Diagnoza i wycena Naprawy jest bezpłatna.
4. Metody płatności za naprawę: gotówka, przedpłata na podstawie faktury proforma, wysyłka za pobraniem. Dla stałych klientów, z pozytywną historią płatniczą możliwa jest płatność z odroczonym terminem płatności.
5. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej i jej powrotu do Serwisu, klient jest obciążony opłatą za transport w każdą ze stron. W przypadku dwukrotnie nieodebranej przesyłki, Klient zobowiązany jest wnieść opłatę z góry, za dokonany transport w każdą ze stron. Do tego momentu Serwis nie nada ponownie przesyłki, a Klient będzie obciążony opłatą za przechowanie urządzenia w wysokości 25 zł netto + obowiązujący podatek VAT za każdy dzień przechowania.
6. Gdy Serwis poinformuje Klienta o wykonanej naprawie, Klient ma obowiązek odebrać urządzenie w terminie 3 dni od uzyskania informacji od Serwisu. W przypadku nieodebrania urządzenia w terminie, za każdy dzień opóźnienia, Serwis naliczy opłatę w wysokości 25 zł netto + VAT za przechowywanie urządzenia.